Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUUR EN VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMEEN

Rechtsverhouding

De rechtsverhouding tussen de BVBA Machinery Resale , met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Nokerseweg 200, en met als ondernemingsnummer RPR Gent, afdeling Kortrijk BE0893.147.888, gekend onder diens commerciële naam FIMATEC, Part of Machinery Resale BVBA (hierna genoemd de “FIMATEC”) en diens medecontractant, zijnde naar gelang het geval huurder of koper (hierna genoemd de “Medecontractant”), wordt integraal beheerst door deze algemene voorwaarden. De Medecontractant verklaart zich geheel akkoord met de onderhavige algemene verhuur en verkoopsvoorwaarden.


Aanbiedingen, prijzen

Prijzen welke door FIMATEC in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW, levering, installatie of afhaling. De BTW is steeds ten laste van de Medecontractant.


Leverings-, uitvoerings- en andere termijnen.

De in FIMATEC’s aanbiedingen vermelde termijnen zijn benaderend. Vertragingen geven de klant in geen geval het recht, de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren of de overeenkomst te verbreken/ontbinden; zij kunnen evenmin aanleiding geven tot prijsvermindering of tot betaling van om het even welke schadevergoeding in hoofde van FIMATEC.


HUUR – VERHUUR

Aanvang van de huurtermijn

De huurtermijn vangt aan op de dag dat het huurgoed ter beschikking wordt gesteld aan de Medecontractant. De verhuring eindigt op het moment van terugkomst van dit huurgoed in het depot van FIMATEC, dit onafgezien of de Medecontractant het huurgoed zelf terugbrengt, dan wel het gehuurde huurgoed wordt afgemeld door de Medecontractant en vervolgens opgehaald door FIMATEC. FIMATEC staat enkel in voor de afhaling indien deze door haar schriftelijk werd bevestigd aan de Medecontractant.


Huurprijzen

De huurprijzen gelden voor een gebruik van max 8 draaiuren per dag, 40 draaiuren per week. FIMATEC behoudt zich het recht supplementaire uren aan te rekenen per draaiuur. Het huurgoed wordt altijd ter beschikking gesteld met een volle tank brandstof. Bij het einde van de huur zorgt de Medecontractant dat het huurgoed opnieuw een volle brandstoftank heeft. Indien dit niet het geval is, zal FIMATEC de tank opnieuw vullen op kosten van de Medecontractant. Het brandstofverbruik tijdens de huurperiode is aldus niet inbegrepen in de huurprijs en valt ten laste van de Medecontractant.


Gebruik en onderhoud

De Medecontractant verklaart zich akkoord de gehuurde toestellen te beheren als een goede huisvader en te allen tijde FIMATEC op de hoogte te stellen van enig niet-functioneren. De Medecontractant dient de nodige maatregelen te nemen om diefstal of ontvreemding te voorkomen.
In geval van defect van het huurgoed, zal de Medecontractant het huurgoed binnenbrengen en zal dit worden omgeruild, zoniet zullen de verplaatsingskosten aangerekend worden. Geen enkele schadeloosstelling voor slechte werking van het materieel ten gevolge van defecten of alle andere gevallen zal door de huurder of derden geëist kunnen worden. FIMATEC heeft op elk ogenblik het recht het huurgoed te onderzoeken en de Medecontractant zal steeds FIMATEC de toegang verschaffen tot het huurgoed. Ten dien einde zal de Medecontractant tevens steeds laten weten waar het huurgoed zich bevindt.
De Medecontractant verklaart op de hoogte te zijn van alle specificaties ( gewicht, omvang, rijbewijs, …) van het huurgoed. De Medecontractant verklaart de gebruikswijze van het huurgoed te kennen en verbindt zich ertoe om het huurgoed enkel toe te vertrouwen aan ervaren personeel die de gebruikswijze van het huurgoed kent. De Medecontractant erkent dat FIMATEC hem mondeling heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het huurgoed.


Staat van het huurgoed

Het goed wordt in perfecte staat, gereinigd en volgetankt ter beschikking gesteld aan de Medecontractant, zonder zichtbare gebreken en/of beschadigingen. Indien er aan het goed zichtbare gebreken of een gebrek in werking vast te stellen is, dient dit onmiddellijk voor enig gebruik schriftelijk gemeld te worden aan FIMATEC, en uiterlijk binnen de 2 kalenderdagen na levering.
De Medecontractant is gehouden het huurgoed in dezelfde perfecte staat, gereinigd en volgetankt terug te geven bij het einde van de huur. Na de huurperiode wordt de bij te tanken brandstof, reiniging of herstelling in rekening gebracht.

Eigendom

Het huurgoed is het volledige en onvervreemdbare eigendom van FIMATEC. Het is de Medecontractant verboden om zijn rechten of een gedeelte ervan over te dragen, of onder te verhuren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van FIMATEC. Behoudens andersluidende overeenkomst met FIMATEC, blijft de Medecontractant in geval van onderverhuring, met de onderhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de huurverplichtingen.
Tevens bij verkoop blijven de goederen eigendom van FIMATEC tot op de dag van algehele betaling. Het is de medecontractant van FIMATEC dan ook verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de volledige verkoopprijs voldaan is.

Beëindiging huurovereenkomst

FIMATEC kan door middel van een aangetekend schrijven, met uitwerking vanaf de derde dag na poststempel, te allen tijde een einde te stellen aan de overeenkomst bij ernstige tekortkomingen van de Medecontractant. Partijen bepalen uitdrukkelijk dat volgende gevallen als ernstige tekortkomingen gekwalificeerd worden die beëindiging van de huur kunnen rechtvaardigen:
• bij gebreke aan betaling van de huur binnen de twee maand na de vervaldag;
• indien de Medecontractant geheel of gedeeltelijk verzuimt de beschikkingen van onderhavige overeenkomst betreffende de verzekeringen na te leven;
• Indien de Medecontractant het huurgoed niet naar behoren gebruikt;
• kennelijk onvermogen;
• in vereffeningstelling van de Medecontractant.
De huurovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van faillissement van de Medecontractant. Bij verwezenlijking van de ontbindende voorwaarde, wordt de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege ontbonden.
In geval de overeenkomst wordt ontbonden door de fout van de Medecontractant, is deze een wederverhuringsvergoeding verschuldigd t.b.v. 1000 EURO. Deze wederverhuringsvergoeding is niet ter dekking van eventuele huurschade.

Aansprakelijkheid voor schade

De Medecontractant is verantwoordelijk voor alle schade, diefstal en slijtage die wordt veroorzaakt gedurende de huur aan het goed, wat een resultaatsverbintenis in hoofde van de Medecontractant uitmaakt. De Medecontractant zal aldus het risico dragen voor het verlies van het goed gedurende de volledige duurtijd van de huur, zelfs bij overmacht. De Medecontractant is aldus tevens aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan derden. De Medecontractant zal FIMATEC vrijwaren en ontlasten indien zij wordt aangesproken door derden ingevolge van schade welke veroorzaakt werd door het goed. FIMATEC is nooit aansprakelijk, behalve bij opzet vanwege FIMATEC.
De huurder verbindt zich ertoe een verzekering te nemen tot dekking van eventueel verlies of beschadiging van het huurgoed. De huurder is dan ook gebonden om binnen de twee dagen een bewijs van deze verzekering voor te leggen aan FIMATEC.

Bijzondere bepalingen

De Medecontractant heeft de verplichting om bij diens gerechtelijk akkoord binnen de 24 uur FIMATEC hiervan in kennis te stellen.

KOOP – VERKOOP

Waarborg

Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht m.b.t. zichtbare gebreken van een levering schriftelijk gemeld worden en dit binnen een termijn van 2 kalenderdagen vanaf de levering. Eens deze termijn verstreken is, zal de levering als aanvaard en vrij van zichtbare gebreken beschouwd worden. De waarborg op materieel- en constructiefouten, die niet kunnen ontdekt worden op het ogenblik van de levering is beperkt tot een termijn van zes maanden vanaf deze levering. De waarborgverplichtingen van FIMATEC mogen in geen geval de waarborgen van de constructeur of de leverancier overschrijden, en dit zowel wat betreft de zichtbare als de verborgen gebreken. Om die reden zal, indien de waarborgverplichtingen die worden toegekend door de constructeur of de leverancier lager zijn dan deze van FIMATEC, de waarborgverplichting van FIMATEC verlaagd worden teneinde met die van de constructeur of leverancier in overeenstemming te zijn.
De waarborgverplichting stelt de Medecontractant niet vrij van de betaling. In geval een klacht als gegrond beschouwd wordt en de betalingsvoorwaarden nagekomen zijn, beperkt zich de waarborgverplichting van FIMATEC zich tot het gratis vervangen va de defect bevonden stukken, bij uitsluiting van alle aanspraak tot schadevergoeding voor gelijk welk verlies. De waarborg vervalt indien personen, die niet tot het personeel van FIMATEC behoren of geen toelating van FIMATEC ontvangen hebben, pogen het materiaal te regelen of te herstellen. Deze bepalingen gelden niet voor tweedehandsmateriaal dat verkocht wordt zonder enige waarborg en dat aangenomen wordt bij ontvangst. Indien de Medecontractant aan gelijk welke van zijn verbintenissen tekortkomt, is FIMATEC automatisch en definitief ontlast van elke waarborgverplichting tegenover hem.


Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de algehele voldoening van de door de Medecontractant verschuldigde betalingen behoudt FIMATEC zich de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen FIMATEC krachtens de koopovereenkomst toekomt. De Medecontractant zal zo lang geen algehele betaling van de geleverde goederen heeft plaatsgevonden, de goederen niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch verhuren of uitlenen. FIMATEC is gerechtigd haar eigendomsrechten, voor de goederen als bedoeld in de eerste paragraaf, te allen tijde uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien FIMATEC deze goederen terug neemt, is de Medecontractant aansprakelijk voor de hiermede gepaard gaande kosten voor FIMATEC. Voorts heeft FIMATEC recht eventuele schade aan de goederen op de Medecontractant te verhalen.

BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN HUUR – VERHUUR EN KOOP - VERKOOP

Transport

Het vervoer van het goed geschiedt steeds op kosten en risico van de Medecontractant. Bij leveringen en afhalingen moet de Medecontractant steeds voldoende ruimte voorzien. De Medecontractant dient ervoor in te staan dat hijzelf of een aangestelde het goed in ontvangst kan nemen. Indien er niemand aanwezig is geeft Medecontractant machtiging aan FIMATEC het desbetreffende goed af te zetten op de plaats van levering. Het risico op schade rust evenwel steeds op de Medecontractant vanaf de levering, en desgevallend tot het einde van de huur. De kostprijs van het transport is steeds ten laste van de Medecontractant. Wachttijden worden aangerekend.


Aanvaarding en protest factuur

De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 5 kalenderdagen na de factuurdatum, onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding.


Betalingsvoorwaarden

Behoudens tegenbewijs zal elke factuur geacht worden ontvangen te zijn door de klant de derde werkdag na factuurdatum. De facturen zijn contant betaalbaar ter zetel van FIMATEC, zonder korting. Bij niet betalen van de facturen binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per maand op het openstaande factuurbedrag. Bij gebreke aan volledige betaling van de factuur op de vervaldag is bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 200 €.


Verzekering

FIMATEC verklaart hierbij een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating te hebben onderschreven aan de algemene en bijzondere voorwaarden van polis 45.317.749 bij Ethias, waarbij de geldelijke gevolgen van haar burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden ingevolge de uitvoering van haar activiteiten, gewaarborgd zijn. De verzekerde bedragen zijn vastgesteld op 1.500.000 EUR lichamelijke en stoffelijke schade vermengd per schadegeval, waarin ook inbegrepen schade veroorzaakt door brand, rook, water en ontploffing.
Door ondertekening van deze overeenkomst doet de Medecontractant afstand van verhaal t.o.v. FIMATEC voor alle schade die de verzekerde bedragen overschrijden en waarvoor FIMATEC aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. De Medecontractant zal desgewenst zijn eigen verzekeraar hiervan op de hoogste brengen en hem vragen een afstand van verhaal te doen t.o.v. FIMATEC voor alle schade door brand en ontploffing die het door FIMATEC verzekerde bedrag te boven gaat en waarvoor FIMATEC aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.
Bij een machine die het voorwerp uitmaakt van een verhuurcontract dewelke verzekerd is tegen machinebreuk. Er werd een afstand van verhaal tegenover de Medecontractant voorzien. De vrijstelling in de polis bedraagt min. 1250 euro (20% van de schade) en max 3125 euro; en zal steeds ten laste van de Medecontractant zijn. Bij zware fout zal de Medecontractant integraal instaan voor de vergoeding.


Aansprakelijkheid

In geen geval is FIMATEC aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, daarbij rekening houdend met de specificaties en de instructies van FIMATEC. FIMATEC zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de FIMATEC gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor FIMATEC in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal FIMATEC niet aansprakelijk zijn.
De Medecontractant vrijwaart FIMATEC te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.


Verwerking klantgegevens

Wanneer diensten door FIMATEC worden geleverd in het kader van de opdracht van een klant, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit alsook voor het verstrekken van de diensten waarvoor FIMATEC werd aangesteld. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor FIMATEC het voltooien van de opdracht en de facturatie ervan. Door het geven van een opdracht komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Fimatec. Indien de klant een overeenkomst met FIMATEC aangaat, zullen de persoonlijke data verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden, nieuwsbrieven of andere remarketing doeleinden. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor deze doeleinden. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. .FIMATEC zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken.


Clausule inzake rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil dat tussen partijen aangaande overeenkomst kan voortspruiten, zal uitsluitend onder de bevoegdheid vallen van de hoven en rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van FIMATEC.