Disclaimer

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Machinery Resale / Fimatec, wordt verwezen naar Machinery Resale BVBA / Fimatec, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Nokerseweg 200 en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Kortrijk BE0893 147 888.

Wanneer u beroep doet op de diensten van Machinery Resale / Fimatec, vertrouwt u haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die Machinery Resale / Fimatec verzamelt, waarom Machinery Resale / Fimatec deze verzamelt en wat Machinery Resale / Fimatec hiermee doet. Hierbij wil Machinery Resale / Fimatec er u tevens op wijzen dat zij steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover zij beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:
 • welke gegevens Machinery Resale / Fimatec verzamelt.
 • hoe Machinery Resale / Fimatec die gegevens gebruikt.
 • hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen.
 • wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.
 • hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.
 • hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.


1. Welke gegevens verzamelt Machinery Resale / Fimatec?

Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, uw emailadres,…), die Machinery Resale / Fimatec nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op haar beroep doet.
Voor nagenoeg alle diensten van Machinery Resale / Fimatec dient u Machinery Resale / Fimatec vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van Machinery Resale / Fimatec.
Machinery Resale / Fimatec verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie of seksuele geaardheid.


2. Hoe gebruikt Machinery Resale / Fimatec deze gegevens?

Machinery Resale / Fimatec hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.
De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Machinery Resale / Fimatec gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar om tussenkomst verzocht.
Machinery Resale / Fimatec vraagt u om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan Machinery Resale / Fimatec uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in haar dienstverlening.
Machinery Resale / Fimatec verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar servers. Machinery Resale / Fimatec kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont.
Machinery Resale / Fimatec deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Machinery Resale,/ Fimatec behalve in een van de volgende omstandigheden:


Met uw toestemming

Machinery Resale / Fimatec kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten Machinery Resale / Fimatec wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen.


Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van Machinery Resale / Fimatec wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:
 • uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen.
 • uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
 • de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.


Om juridische redenen

Machinery Resale / Fimatec deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Machinery Resale / Fimatec als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:
 • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
 • de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
 • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
 • de rechten, eigendom of veiligheid van Machinery Resale, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.
Als Machinery Resale / Fimatec betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt ze haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.
Machinery Resale / Fimatec doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:
 • Machinery Resale / Fimatec evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • Machinery Resale / Fimatec beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van Machinery Resale, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor Machinery Resale / Fimatec te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.


3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van Machinery Resale / Fimatec duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt Machinery Resale / Fimatec via emailadres privacy@machineryresale.com onder andere contacteren om:
 • een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
 • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
 • een datalek te melden.
Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal Machinery Resale / Fimatec proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij Machinery Resale / Fimatec die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Machinery Resale / Fimatec u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.
Machinery Resale / Fimatec kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).
Machinery Resale / Fimatec streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat Machinery Resale / Fimatec, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.


4. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Machinery Resale / Fimatec.


5. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

Machinery Resale / Fimatec controleert regelmatig of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer Machinery Resale / Fimatec formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.


6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Machinery Resale / Fimatec zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.



Cookie policy

1. Algemeen

Machinery Resale bvba / Fimatec (hierna genoemd “Machinery Resale bvba / Fimatec”, “wij”) maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op www.machineryresale.be / www.machineryresale.com / www.fimatec.com (hierna genoemd de “Website”). Alle gegevens die Machinery Resale bvba / Fimatec haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.
Machinery Resale bvba / Fimatec is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.


2. Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt Machinery Resale bvba / Fimatec u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.


Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).
Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

• De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.

• Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.


• Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.


• Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Machinery Resale bvba / Fimatec maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Machinery Resale bvba / Fimatec te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Machinery Resale bvba / Fimatec zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.

• Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft Machinery Resale bvba / Fimatec haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn, alsook maakt Machinery Resale bvba / Fimatec gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die Machinery Resale bvba / Fimatec gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en Machinery Resale bvba / Fimatec controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.


3. Lijst van cookies die de Website gebruikt

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die Machinery Resale bvba / Fimatec desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.



Google Analytics cookies

Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

● _GA
● _GID
● _UTMA
● _UTMZ


Hotjar cookies

Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.

● _HJINCLUDEDINSAMPLE


Andere website cookies
• CakeCookie [DASSHOP-REMEMBER35]: Deze cookie zorgt ervoor dat een gebruiker automatisch terug ingelogd is op de website. Duur: Deze vervalt na 2 weken.
• CakeCookie [visited_pages]: Deze cookie houdt bij welke pagina's binnen de website werden bezocht. Duur: Deze vervalt wanneer de paginasessie vervalt (bij sluiten van de website).
• DASSHOP: Deze cookie houdt sessiegegevens zoals IP-adres en browserdetails bij. Duur: Deze vervalt na 3 uur, zonder vernieuwing van de sessie.
• Cookieconsent_status: Deze cookie houdt de status van de cookieconsent popup bij. Duur: Deze vervalt na 1 jaar.

4. Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.



5. Contactgegevens Machinery Resale bv / Fimatec

Machinery Resale bv / Fimatec

Nokerseweg 200, 8790 Waregem, Belgium